Uthyrningspolicy och förmedlingsrutiner

 Alla som söker bostad hos Wennergrens ska registrera sig, eller få hjälp att registrera sig som bostadssökande via vår hemsida www.wennergrens.se.

Det stora flertalet lägenheter förmedlas genom att de läggs ut på vår hemsida. De som registrerat sig som sökande kan då anmäla intresse för lägenheten under den tid som anges, normalt 7 dagar. 

Lägenheten kommer sedan att erbjudas för visning till ett urval av dem som anmält intresse. Wennergrens gör en fri prövning där olika faktorer kan spela in, såsom hur lång tid de sökande varit registrerade som bostadssökande, särskild hänsyn och/eller förtur enligt vad som skrivs längre ned i detta dokument.

För vissa kategorier av lägenheter kan en striktare förmedlingsrutin gälla, såsom följande:
1.    Lägenhet på bottenplan och/eller i fastighet med hiss
2.    Lägenhet med sjöläge.
3.    Vissa specifika lägenheter/fastigheter, såsom trygghetsboende och/eller lägenheter byggda med statligt investeringsstöd. 

En andel av dessa lägenheter kan komma att förmedlas genom att erbjudande skickas direkt till ett visst antal hyresgäster som varit registrerade längst som bostadssökande för den aktuella lägenheten och/eller lägenhetstypen.

 Wennergrens grundkrav för bostadssökande

För att få hyra lägenhet hos Wennergrens måste man uppfylla följande grundkrav:
• ha fyllt 18 år
• uppfyller våra krav för skulder och betalningsanmärkningar
• uppfyller våra inkomstkrav
• inte ha misskött sin relation med Wennergrens sedan tidigare
• vid behov kunna uppvisa goda boendereferenser 

Uppfylls inte dessa krav kan man inte få en lägenhet hos oss och vi förbehåller oss rätten att pröva varje hyresgäst individuellt mot uppsatta krav.

Skulder och betalningsanmärkningar

Vi gör alltid en kreditupplysning innan vi skickar ut ett erbjudande på en lägenhet, dock max en gång var sjätte månad. Visar kreditupplysningen betalningsanmärkningar eller skulder kommer vi inte att erbjuda någon lägenhet. Är skulderna betalda måste kunden kunna uppvisa goda boendereferenser på minst två år.

Uppfylls inte kraven om godtagbar inkomst, eller om en mindre betalningsanmärkning finns, kan ändå lägenhet erbjudas hos Wennergrens mot att godtagbar ekonomisk säkerhet ställs, exempelvis borgen eller bankgaranti. Det är Wennergrens som avgör om en säkerhet är godtagbar eller inte.

Krav på inkomstnivå

Vi på Wennergrens vill att våra hyresgäster ska kunna bo kvar i våra lägenheter och inte hamna i situation där de får svårighet att betala hyran. Av den anledningen tittar vi på inkomst i förhållande till hyran. Är det två som ska hyra lägenheten tillsammans ser vi på hushållets gemensamma inkomstnivå.

Vi gör alltid en individuell bedömning i dialog med hyresgästen när det gäller inkomst och betalningsförmåga. Det är tillräckligt att det är sannolikt att du som hyresgäst har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.

Godkända inkomstslag

Vi godkänner följande som inkomst:
• Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
• A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
• Studiemedel och/eller CSN-lån
• Pension
• Inkomst från kapital
• Bostadsbidrag, bostadstillägg
• Försörjningsstöd godkänt av socialtjänsten i respektive kommun
• Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)

Särskild hänsyn och förtur

Vår strävan är att få rätt kund till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster. Vid valet kan särskild hänsyn tas på följande grunder:

•        Befintliga hyresgäster som bott minst 12 månader i nuvarande lägenhet och som har godtagbara skäl för att byta lägenhet
•       Separation/skilsmässa/dödsfall
•       Vid särskilda skäl relaterade till den sökandes familjesituation
•       Förtur via vårt samarbete med socialtjänsten
•       Förtur p g a arbete på orten - där snabb tillgång till bostad är en förutsättning för tjänsten.

Antal boende i våra lägenheter

Stor efterfrågan på bostäder kan bidra till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma lägenhet hos oss. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Vi tillämpar följande riktlinjer beträffande antal boende i varje lägenhet:

• Upp till 50 kvadratmeter, max tre personer
• Upp till 70 kvadratmeter, max fyra personer
• Upp till 90 kvadratmeter, max sex personer
• Upp till 110 kvadratmeter, max åtta personer
• Upp till 120 kvadratmeter, max tio personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Särskilt om Rönnen

För vårt bostadsområde Rönnen i Hjo med 36 lägenheter färdigställda 2018 gäller särskild bostadskö vid sidan av vår ordinarie uthyrningspolicy. För att kunna anmäla intresse eller söka lägenhet i kv Rönnen krävs att man registrerat sig som sökande på vår webbplats via “Mina sidor” helt enligt ordinarie rutin, men att man under “områden” gjort ett val att ansökan gäller Rönnen - eventuellt kombinerat med andra områdesval.

Lägenheterna i kv Rönnen förmedlas sedan genom att de läggs ut som lediga på vår webbplats, precis som alla andra lägenheter. Lägenheten erbjuds därefter den som via webben eller “Mina sidor” anmäler sig och som har längst tid i den särskilda kön för Rönnen. Tackar denne nej går erbjudandet vidare till nästa som anmält intresse med beaktande av kötid.

Vi tillämpar inga särskilda inkomstkrav för lägenheterna i kv Rönnen utan följer riktlinjerna i förordningen om investeringsstöd vilket innebär att Kronofogdemyndighetens förbehållsbelopp är normerande när vi bedömer om inkomsten räcker för att betala hyran.

Vi har mer information om kvarteret Rönnen här.