Våra parkvillorna
från början av förra seklet.

”Det är viktigt att byggnaderna  används  - tomma hus utan användning förfaller”

 
Bakgrund-Parkvillorna.jpg

Idag är byggnadsvård ett aktuellt och angeläget ämne. Äldre värdefulla byggnader restaureras eller renoveras. Syftet är att ett ursprungligt utförande ska bevaras eller återställas. Vi menar dock att det är precis lika viktigt att byggnaderna används eftersom tomma hus utan användning förfaller.  Så var det för Villa Flora och Guldkroken för knappt tio år sedan.

villor parken©perolsson_42.JPG

Villorna i Stadsparken

Alla villorna har varit en del av Hjo Vattenkuranstalt som verkade i hela det område som idag är Stadsparken i Hjo. Sedan Vattenkuranstaltens verksamhet upphörde på 1930-talet kom villorna att användas till bl a Skara Stifts Folkhögskola som startade sin verksamhet i Stadsaprken. Sedan det nya Hotell Bellevue uppförts 1971 blev villorna annex till hotellet. Denna funktion hade de till 2009. Därefter frikopplades villorna från hotellverksamheten och genom en ny detaljplan blev det möjligt att bygga om Flora och Guldkroken till bostäder. Såväl Villa Idun som Flora och Guldkroken hade, särskilt under 1960- och 70-talen, byggts om på hårdhänt sätt. Äldre inredningsdetaljer såsom listverk, dörrar och fönster hade rivits ut och ersatts, med för den tiden, moderna material. På senare år har både Wennergrens och Hjo kommun, som äger resterande villor i Stadsparken, lagt stor möda på att återställa tidstypiska detaljer och dessutom ge byggnaderna en historiskt korrekt färgsättning såväl in- som utvändigt.


Villa Guldkroken

Villa Guldkroken, byggd 1885 för att fungera som bostad till Vattenkuranstaltens gäster.  Guldkroken avviker från övriga byggnader i Stadsparken genom sin utformning med en central trapphall och en fantastisk trappa upp till övre plan. Sedan 2018 ombyggd till hyreslägenheter.


Villa Flora

Villa Flora uppfördes 1882 och har i likhet med flera andra av villorna använts för inkvartering av kurortsgäster.  Inrymmer sedan 2016 tre moderna hyreslägenheter.


Villa Idun

Villa Idun, som är den äldsta villan, stammar från tidigt 1800-tal. Idun var från början mangårdsbyggnad på den lantegendom där Hjo Vattenkuranstalt anlades. Villan fick sitt nuvarande utseende i typisk jugendstil i början av 1900-talet. Den hade då sedan ett antal år tillbaka börjat användas för inkvartering av kurortens gäster. När det ursprungliga Hotell Belleuve brann ned 1932 räddades Villa Idun mirakulöst undan lågorna, trots att den låg alldeles intill det gamla hotellet. Idun har haft många funktioner under årens lopp, bl.a. turistbyrå. Från 1970-talet och fram till 2009 fungerade Idun som källarmästarbostad till Hotell Belleuve. Sedan 2015 har enfamiljsvillan blivit två hyreslägenheter, en på varje våningsplan.